Вітаємо Подорожну Тетяну Станіславівну з успішним захистом докторської дисертації

20 жовтня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03  в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся захист докторської дисертації доцента кафедри публічного права Подорожної Тетяни Станіславівни на тему «Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації» (за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право).

Науковий консультант:  доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Пархоменко Наталія Миколаївна, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, вчений секретар.

Офіційні опоненти:  доктор юридичних наук, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України Петришин Олександр Віталійович, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, завідувач кафедри теорії держави і права; доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Гусарєв Станіслав Дмитрович, Національна академія внутрішніх справ, перший проректор; доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України  Марцеляк Олег Володимирович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри конституційного права.

У процесі публічного захисту відбулась жвава дискусія не тільки між дисертанткою та офіційними опонентами і членами спеціалізованої вченої ради, але й між зацікавленою науковою спільнотою, що безпосередньо пов’язано з актуальністю теми дисертаційного дослідження, яка викликана станом сучасного правопорядку та тими глибинними трансформаціями, які відбулися за останні роки в соціальній, економічній і політичній сферах з огляду на триваючий процес реформування правової системи у напрямку її інтеграції в європейський правовий простір.

Колектив юридичного факультету та викладачі кафедри публічного права щиро вітають Подорожну Тетяну Станіславівну із блискучим захистом докторської дисертації. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!